ชาติไทย ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า โสภา ชานะมูล

ISBN:

Published:

Paperback

408 pages


Description

ชาติไทย ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า  by  โสภา ชานะมูล

ชาติไทย ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า by โสภา ชานะมูล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 408 pages | ISBN: | 9.48 Mb

ระหวาง พ.ศ - ปัญญาชนไทยหัวกาวหนาไดเสนอคำอธิบายใหมในเรืองชาติไทยโดยแบงออกเปน ประวัติศาสตรชาติไทย เอกราชของชาติ และ ศัตรูของชาติ อยูในสือสิงพิมพืประเภทตาง ๆ เชนหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร นวนิยายเปนตน แตคำอธิบายดังกลาวกลับไมไดรับการยอมรับจากรัฐMoreระหว่าง พ.ศ ๒๔๙๐-๒๕๐๕ ปัญญาชนไทยหัวก้าวหน้าได้เสนอคำอธิบายใหม่ในเรื่องชาติไทยโดยแบ่งออกเป็น ประวัติศาสตร์ชาติไทย เอกราชของชาติ และ ศัตรูของชาติ อยู่ในสื่อสิ่งพิมพืประเภทต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร นวนิยายเป็นต้น แต่คำอธิบายดังกล่าวกลับไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐ รัฐจึงใช้อำนาจปิดกั้นและจัดการกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าเหล่านี้ด้วยการจับขังคุกและถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็น คอมมิวนิสต์Enter the sum

Related Archive Books

  1. 21.02.2013Love Poems
  2. 18.07.2012Lusi Salivan se udaje


Related Books


Comments

Comments for "ชาติไทย ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า":


75u.eu

©2014-2015 | DMCA | Contact us